TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
21 Kasım 2020 08:27

21 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 31311

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubunun kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Birlik: İhracatçı Birliğini,

ç) Birlik projesi: Birlikler tarafından hazırlanarak TTG’ye sunulan projeleri,

d) Sektörler Konseyi: 5910 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Sektörler Konseyini,

e) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

f) TTG: Türkiye Tanıtım Grubunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TTG’nin Kuruluşu, Organları ve Görevleri

TTG’nin kuruluşu

MADDE 4 – (1) TTG, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur.

TTG’nin organları

MADDE 5 – (1) TTG’nin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Yönetim Kurulu.

c) İcra Direktörlüğü.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleri ile İletişim Başkanlığı temsilcisi ve Bakanlığın ilgili Genel Müdürlerinden oluşur. İlaveten TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenen TTG’nin faaliyet konuları ile ilgili uzman üyeler Danışma Kurulunda yer alır. Yazılı mazeret sunmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan uzman üyenin Danışma Kurulu üyeliği düşer.

(2) Danışma Kurulunun başkanlığını TİM başkanı yürütür.

(3) Dört yıl için görev yapan Danışma Kurulu, en az altı ayda bir toplanır. Danışma Kurulu Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında da toplantıya çağrılabilir.

(4) Danışma Kurulu, toplam üye sayısının en az 1/3’ü ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik proje teklifleri ile politika ve stratejilere ilişkin tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

b) TTG’nin amaçları doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun talebi ile genel ve sektörel toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

(6) Danışma Kurulu, uzman üyelerin katılımı olmaksızın Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında Aralık ayında yapılan toplantısında, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile bir sonraki yılın bütçe ve icra planını karara bağlar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu; TİM başkanı, Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisi ile TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenen üyelerden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun başkanlığını TİM başkanı yürütür. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer. TTG, Yönetim Kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı tarafından temsil edilir.

(3) Dört yıl için görev yapan Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır.

(4) Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının en az 2/3’ü ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Karara sunulacak gündem maddeleri toplantı tarihinden en az 5 iş günü öncesinde İcra Direktörlüğü tarafından Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı açıldığında ek gündem maddesi önerilerini sunabilirler. Bu öneriler, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu tarafından kabul edilerek gündeme eklenebilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirlemek,

b) Yıllık bütçeyi ve icra planını değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında toplanan Danışma Kuruluna sunmak,

c) İcra Direktörlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu değerlendirmek ve Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlığında toplanan Danışma Kuruluna sunmak üzere onaylamak,

ç) Birlik projeleri ile Danışma Kurulu veya İcra Direktörlüğü tarafından sunulan projeleri karara bağlamak,

d) İcra Direktörünün atanmasını teminen Bakanlığa teklifte bulunmak,

e) Bu Yönetmelikle belirlenen çerçevede TTG’nin işleyişine ilişkin sair kararları almak,

f) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

İcra Direktörlüğü ve görevleri

MADDE 8 – (1) İcra Direktörlüğü; Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla görevlendirilen bir İcra Direktörü ile yeterli sayıda uzman personelden oluşur.

(2) İcra Direktörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yıllık bütçe ve icra planını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve uygulamak,

b) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyet, araştırma, rapor ve projeleri hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan projeleri uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, raporlar hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Birlik projelerinin hazırlanmasına teknik destek vermek, Birlik projelerini ön inceleme sonrasında değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Toplantıların gündemini hazırlamak, toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek ve organizasyonlarını yapmak,

e) Toplantılara ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

f) Faaliyetlere ilişkin aylık raporlar hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunmak,

g) Bütçenin hesaplarını tutarak, alınan kararlar doğrultusunda mali işlemleri yürütmek, Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa bütçe harcamalarına ilişkin aylık raporlama yapmak,

ğ) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,

h) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak,

ı) TTG’nin faaliyetlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Uzaktan erişimli toplantı ve karar usulleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantıları fiziksel veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantılar tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması halinde toplantı katılım ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve alınan kararlar ıslak imza veya elektronik imza ile imzalatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe

MADDE 10 – (1) TTG’nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşur.

(2) Yıllık bütçeye ve icra planına ilişkin değişiklikler Bakanlık onayı ile yapılır. Ancak, ihtiyaç halinde gider bütçesinin binde ikisini geçmemek üzere bütçe içi ödenek aktarma işlemi yapmaya TTG Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından tanıtım gideri kalemlerinden diğer gider kalemlerine aktarma yapılamaz.

(3) Bütçeden harcamalar, İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yapılır.

(4) TTG bütçesinden harcama, TTG Yönetim Kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı ve TİM Genel Sekreterinin müşterek imzası ile yapılır.

(5) TTG’nin faaliyetleri kapsamında, her türlü görev seyahati, bunlara ilişkin harcama ve giderler TTG bütçesinden karşılanmak üzere, Birliklerin tabi olduğu görev seyahatleri uygulama usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) TTG’nin faaliyetleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile görev seyahatlerinde, Birliklerin tabi olduğu satın alma uygulama usul ve esasları ile görev seyahati uygulama usul ve esaslarına göre yönetim kuruluna ait olan yetki ve sorumluluklar TTG Yönetim Kuruluna; yönetim kurulu başkanına ait olan yetki ve sorumluluklar TTG Yönetim Kurulu başkanına; genel sekreter ve genel sekreterlik personeline ait olan yetki ve sorumluluklar ise, TİM Genel Sekreterine ve TİM Genel Sekreterliği personeline aittir.

(7) TTG kesintileri ve harcamalarına ilişkin kayıtlar TİM Genel Sekreterliği tarafından ayrı bir hesapta tutulur, harcama ile ilgili karar ve belgeler esas alınarak TİM Genel Sekreterliği tarafından muhasebeleştirilir.

(8) TTG’nin faaliyet raporu, hesapları ve bütçesi, bütçe dönemi sonunda bir sonraki yılın Haziran ayında yapılacak TİM genel kurulunda ibra açısından görüşülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 – (1) İcra Direktörlüğünde çalışan personel, istihdam giderleri TTG bütçesinden karşılanmak suretiyle TİM nezdinde özel hizmet sözleşmesi veya belirli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. İcra Direktörlüğünde istihdam edilen İcra Direktörüne ödenen ücretin yıllık toplamı TİM Genel Sekreter Yardımcısının yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından, diğer personele ödenen ücretin yıllık toplamı TİM’de istihdam edilen şube müdürünün yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından fazla olamaz.

TTG’nin faaliyetlerinde Bakanlık yurt dışı temsilciliklerinin katkıları

MADDE 12 – (1) TTG tarafından yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Bakanlık talimatları çerçevesinde ilgili ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilciliği aracılığıyla izlenir.

Denetim

MADDE 13 – (1) TTG’nin tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın idari ve mali denetimine tabidir. TTG’nin, Bakanlığın denetim imkânlarının elvermesi kaydıyla, en az iki yılda bir denetlenmesi esastır. Gerekli görülen hallerde Bakanlıkça ayrıca denetim yaptırılabilir.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli önlemleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzaktan erişimli toplantılara ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1/3/2020 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde elektronik ortamda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları ve Danışma Kurulu toplantıları, toplantı tutanakları ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak imzalanmış olmak kaydıyla usulüne uygun gerçekleştirilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

politikbakis.com
Bu haberin tüm hakları politikbakis.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

POLİTİK BAKIŞ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #